Menu

Wakacje z Kulturą

24 maja 2022 - Aktualności, Dla dzieci, kowary.pl, wakacje z kulturą
Wakacje z Kulturą

Zapraszamy dzieci na na kolejną edycję naszych Wakacji z Kulturą.

Regulamin i oświadczenia do pobrania.

regulamin_polkolonii oświadczenie deklaracja WAKACJE Z KULTURĄ 2022 PÓŁKOLONIE

regulamin_polkolonii oświadczenie deklaracja WAKACJE Z KULTURĄ 2022 PÓŁKOLONIE

Wakacje z Kulturą 2022

Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa klasy 1-6) zamieszkałe podczas wakacji w Kowarach.

Jednocześnie warunkiem uczestnictwa jest samodzielność dziecka (udział w zajęciach bez rodzica/opiekuna, ubieranie się, jedzenie, wyjścia do toalety itp.)

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty za udział dziecka w zajęciach przelewu na kwotę 40zł/tydzień na konto w terminie do 24 czerwca 2022:

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach
bank PKO BP, nr 75102021240000830200110676

  1. REGULAMIN PÓŁKOLONII

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

Celem zajęć jest:

1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz.11: 00- do godz.14: 00

od poniedziałku do piątku.

2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki i z powrotem.

W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani zaznaczyć ten fakt w oświadczeniu.

3. Organizator nie zapewnia posiłków ani napojów.

Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia dziecku drugiego śniadania i napojów.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy przynoszone przez dzieci na zajęcia. Prosi się, by uczestnicy nie przynosili na zajęcia cennych przedmiotów oraz pieniędzy.

Nie będzie możliwości wychodzenia do sklepu podczas zajęć.

5. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

a) Spokojnego wypoczynku.

b) Uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu.

c) Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii.

d) Wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.

6. Uczestnicy maja obowiązek

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,

c) brać udział w realizacji programu półkolonii,

d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,

e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne,

f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,

g) przestrzegać zasad poruszania się po drogach.

7. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,

niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane

upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.

8. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty za udział dziecka w zajęciach. Przelewu na kwotę 40zł/tydzień należy dokonać na konto w terminie do 24 czerwca 2022. Opłata nie podlega zwrotowi. Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach
bank PKO BP, nr 75102021240000830200110676

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuje do wiadomości akceptuje jego treść.

………………………… …………………………………..

data podpis rodzica /opiekuna

……………………………………………………………

imię i nazwisko dziecka

……..……………………………………………………….

imię i nazwisko rodzica/opiekuna

……………………………………………………………….

tel. kontaktowy rodziców lub opiekunów

……………………………………………………………………………………………

adres zamieszkania dziecka podczas wakacji

OŚWIADCZENIE

Kowary, ………………………2022r.

Wyrażam zgodę na uczestnictwo córki / syna …………………………………………………

w zajęciach „Wakacje z Kulturą” podczas turnusu:

I II III IV V VI* (prosimy oznaczyć kółkiem turnus, na który dziecko będzie uczęszczać)
Oświadczam, że dziecko jest zdrowe / choruje na* …………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Po zajęciach dziecko będzie odbierane przez *………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Po zajęciach dziecko wraca do domu bez opiekuna.*

…………………………………………..

(podpis rodzica / opiekuna)

Klauzula zgody

Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach, ul Szkolna 2, 58-530 Kowary. Dane, po wyrażeniu przez Pana/Panią zgody, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 r. i szczególnymi przepisami prawa. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Niniejsza zgoda jest wyrażana w celu organizacji zajęć w ramach „Wakacji z Kulturą 2022”.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, imienia i nazwiska dziecka, dane osoby upoważnionej do odbioru dziecka (jeśli podane) oraz wizerunku i głosu dziecka akceptując fakt, że ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania, a brak zgody jest równoznaczne z odmową przyjęcia dziecka na zajęcia.

……………………………………………..

(czytelny podpis)

I turnus – 27 czerwca – 1 lipca

II turnus – 4 lipca – 8 lipca

III turnus – 11 lipca – 15 lipca

IV turnus – 18 lipca – 22 lipca

V turnus – 25 lipca – 29 lipca

VI turnus – 1 sierpnia – 5 sierpnia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *