Menu

Wakacje z kulturą – sierpniowy turnus

27 lipca 2023 - Aktualności, Dla dzieci, kowary.pl, wakacje z kulturą, Zajęcia pozalekcyjne
Wakacje z kulturą – sierpniowy turnus

Na liczne prośby uczestników organizujemy dodatkowy turnus „Wakcji z Kulturą”.

Zapraszamy.

Regulamin i oświadczenie >>>POBIERZ

Wakacje z Kulturą 2023

Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa klasy 1-6) zamieszkałe podczas wakacji w Kowarach. 

Jednocześnie warunkiem uczestnictwa jest samodzielność dziecka (udział w zajęciach bez rodzica/opiekuna, ubieranie się, jedzenie, wyjścia do toalety itp.)

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przelewu na kwotę 50 zł/tydzień na konto:

  1. REGULAMIN PÓŁKOLONII

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

Celem zajęć jest:

1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz.11: 00- do godz.14: 00

2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki i z powrotem. 

W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani zaznaczyć ten fakt w oświadczeniu.

3. Organizator nie zapewnia posiłków ani napojów.

Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia dziecku drugiego śniadania i napojów.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy przynoszone przez dzieci na zajęcia. Prosi się, by uczestnicy nie przynosili na zajęcia cennych przedmiotów oraz pieniędzy.

Nie będzie możliwości wychodzenia do sklepu podczas zajęć.

5. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

a) Spokojnego wypoczynku.

b) Uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu.

c) Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii.

d) Wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.

6. Uczestnicy maja obowiązek 

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,

c) brać udział w realizacji programu półkolonii,

d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,

e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne,

f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,

g) przestrzegać zasad poruszania się po drogach.

7. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane 

upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuje do wiadomości akceptuje jego treść.

………………………… …………………………………..

data podpis rodzica /opiekuna

……………………………………………………………

imię i nazwisko dziecka

……..……………………………………………………….

imię i nazwisko rodzica/opiekuna

……………………………………………………………….

tel. kontaktowy rodziców lub opiekunów

……………………………………………………………………………………………

adres zamieszkania dziecka podczas wakacji

OŚWIADCZENIE

Kowary, ………………………2023r.

Wyrażam zgodę na uczestnictwo córki / syna ………………………………………………… 

w zajęciach „Wakacje z Kulturą” podczas turnusu VI 

w terminie: 7 – 11 sierpnia 2023r.
Oświadczam, że dziecko jest zdrowe / choruje na* …………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Po zajęciach dziecko będzie odbierane przez *………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Po zajęciach dziecko wraca do domu bez opiekuna.*

…………………………………………..

(podpis rodzica / opiekuna)

Klauzula zgody

Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach, ul Szkolna 2, 58-530 Kowary. Dane, po wyrażeniu przez Pana/Panią zgody, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 r. i szczególnymi przepisami prawa. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Niniejsza zgoda jest wyrażana w celu organizacji zajęć w ramach „Wakacji z Kulturą 2023”.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, imienia i nazwiska dziecka, dane osoby upoważnionej do odbioru dziecka (jeśli podane) oraz wizerunku i głosu dziecka akceptując fakt, że ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania, a brak zgody jest równoznaczne z odmową przyjęcia dziecka na zajęcia.

……………………………………………..

(czytelny podpis)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *